Làm việc tại Google

Tăng khả năng tiếp cận cơ hội cho mọi người

Chúng tôi cho rằng lực lượng lao động của Google cần phản ánh sự đa dạng của dân số thế giới. Sẽ cần thêm nhiều thời gian để đạt được mục tiêu này, nhưng chúng tôi không ngừng tìm cách tăng cơ hội tiếp cận cơ hội cho mọi người, bằng nhiều cách làm, từ việc mở rộng các hoạt động tuyển dụng, cho đến việc đưa giáo dục công nghệ đến cho nhiều người học hơn. Hãy tìm hiểu những nỗ lực của chúng tôi trong việc mang Google lại cho ngày càng nhiều người – ngay hôm nay và trong tương lai.

Xem thêm:

Quay lại đầu trang