Máy học: Giải quyết các vấn đề lớn, nhỏ và phức tạp

Từ việc giúp nông dân ở Nhật phân loại dưa chuột đến giúp các bác sĩ ở Ấn Độ chẩn đoán bệnh mắt, máy học đang thay đổi cách mọi người trong và ngoài Google sử dụng hoạt động lập trình để giải quyết vấn đề và cải thiện cuộc sống.

Xem thêm câu chuyện khác

Quay lại đầu trang