หลักจรรยาบรรณสำหรับผู้จัดจำหน่ายของ Google

Google มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่างให้เกียรติและด้วยความเคารพ คอยตรวจสอบว่าการทำงานมีความปลอดภัย และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีจริยธรรม Google คาดหวังให้ผู้จัดจำหน่ายที่ทำงานในการปฏิบัติงานและห่วงโซ่อุปทานของ Google ตลอดจนบุคคลที่ผู้จัดจำหน่ายว่าจ้างอีกทอดหนึ่ง ยึดมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม

การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้จัดจำหน่ายของ Google

 • หน้าที่พื้นฐาน นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบเหล่านี้ ผู้จัดจำหน่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และหน้าที่ใดๆ ในสัญญาที่ผู้จัดจำหน่ายได้ตกลงไว้กับ Google

 • การทำงาน ผู้จัดจำหน่ายที่ใช้ทรัพย์สินหรือสถานที่ของ Google จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ Google

 • ใบรับรอง หาก Google ขอใบรับรองเพิ่มเติม เช่น ISO 50001, 14001 หรือ OHSAS 18001 ผู้จัดจำหน่ายจะต้องพยายามโดยสุจริตเพื่อให้ได้ใบรับรองดังกล่าวมาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

 • การเปิดเผยข้อมูล ผู้จัดจำหน่ายจะเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับแรงงาน อนามัยและความปลอดภัย วิธีปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจ โครงสร้าง สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติในการค้าอุตสาหกรรมโดยทั่วไป

 • ความร่วมมือ ผู้จัดจำหน่ายจะให้ความร่วมมือที่เกี่ยวกับคำขอข้อมูลหรือการตรวจสอบจาก Google เพื่อยืนยันการปฏิบัติตามหน้าที่เหล่านี้โดยสมบูรณ์ แม้ว่า Google จะพยายามทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายเพื่อปรับปรุงสภาวะการทำงาน แต่ Google ก็อาจเลิกสัญญากับผู้จัดจำหน่ายรายใดก็ตามที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่เหล่านี้

แรงงานและสิทธิมนุษยชน

Google ให้คำมั่นที่จะสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติอย่างให้เกียรติและด้วยความเคารพ ต่อผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมทั้งลูกจ้างชั่วคราว แรงงานต่างด้าว นักศึกษา ลูกจ้างภายใต้สัญญาเฉพาะ ลูกจ้างโดยตรง และผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นทุกประเภท ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดจำหน่ายต้องจัดการแรงงานของตนให้เป็นไปตามลักษณะดังต่อไปนี้

 • การเลือกการจ้างงานได้อย่างเสรีและการต่อต้านแรงงานทาสสมัยใหม่ ผู้จัดจำหน่ายจะไม่ใช้หรืออนุญาตให้มีการบังคับ ผูกหนี้ งานทั้งหมดต้องได้รับความสมัครใจ และผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องสามารถลาออกจากงานได้ตลอดเวลา ผู้จัดจำหน่ายจะไม่เก็บหลักฐานแสดงตน เอกสารการย้ายถิ่นฐาน หรือใบอนุญาตทำงานไว้เป็นเวลานานเกินความจำเป็นสำหรับกระบวนการบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดจำหน่ายไม่ควรขอให้ผู้ปฏิบัติงานชำระค่าสรรหาบุคลากร หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง ไม่ว่าจะชำระโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม และในกรณีที่มีค่าธรรมเนียมดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายควรจะต้องจ่ายเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดจำหน่ายจะไม่จำกัดเสรีภาพของผู้ปฏิบัติงานในการเข้า ออก หรือขณะอยู่ในสถานประกอบการอย่างไม่มีเหตุผล ในฐานะส่วนหนึ่งของขั้นตอนการว่าจ้าง ผู้จัดจำหน่ายควรจะส่งมอบสัญญาที่ระบุเงื่อนไขในการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน และในกรณีที่ต้องย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับสัญญาดังกล่าวก่อนที่จะเดินทางออกจากประเทศต้นทาง

 • การใช้แรงงานเยาวชนและนักศึกษาฝึกงาน ผู้จัดจำหน่ายจะต้องไม่ใช้แรงงานเด็ก คำว่า “เด็ก” หมายถึงบุคคลที่อายุต่ำกว่า 15 ปี หรืออายุต่ำกว่าเกณฑ์จบการศึกษาภาคบังคับ หรือต่ำกว่าอายุขั้นต่ำสำหรับการจ้างงานในประเทศนั้นๆ แล้วแต่ว่าเกณฑ์ใดจะมากที่สุด ผู้ปฏิบัติงานที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องไม่ทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการทำงานกะกลางคืนและการทำงานล่วงเวลา ผู้จัดจำหน่ายอาจใช้โครงการฝึกงานซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและมีการจัดการอย่างเหมาะสม เช่น โครงการนักศึกษาฝึกงาน ผู้จัดจำหน่ายควรจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นนักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน และผู้ฝึกงานในอัตราเดียวกับผู้ปฏิบัติงานระดับเริ่มต้นรายอื่นๆ ที่ทำงานเดียวกันหรือคล้ายคลึงเป็นอย่างน้อย เว้นแต่ว่ากฎหมายจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 • ค่าจ้าง ผู้จัดจำหน่ายจะจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการตามกฎหมายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการหักค่าจ้าง และส่งมอบเอกสารการจ่ายค่าจ้างหรือเอกสารประกอบอื่นที่คล้ายคลึงกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดจำหน่ายไม่ควรลงโทษทางวินัยต่อผู้ปฏิบัติงานโดยการหักค่าจ้าง

 • ชั่วโมงการทำงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ไม่ควรเกิน 60 ชั่วโมง (รวมการทำงานล่วงเวลาแล้ว) หรือน้อยกว่านั้น โดยต้องไม่เกินจำนวนชั่วโมงสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้ เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือมีสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ในทุกๆ 7 วันผู้ปฏิบัติงานควรมีสิทธิ์หยุดอย่างน้อย 1 วัน

 • การปฏิบัติอย่างยุติธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ ความหลากหลาย และการยอมรับ ผู้จัดจำหน่ายจะต้องไม่อนุญาตให้คุกคาม การละเมิด การลงโทษแบบทำร้ายร่างกาย หรือการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม ผู้จัดจำหน่ายจะไม่บังคับให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการทดสอบด้านการแพทย์หรือการทดสอบทางกายภาพที่ผิดกฎหมาย ในการคัดกรอง การว่าจ้าง หรือการทำงาน เนื่องจากเชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ รสนิยมทางเพศ สถานภาพสมรส ชาติพันธุ์ ชาติกำเนิด ชนชั้น ความพิการ ข้อมูลทางพันธุกรรม สภาพทางการแพทย์ การตั้งครรภ์ ศาสนา การเข้าร่วมทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน สถานะทหารผ่านศึกที่ได้รับการคุ้มครอง หรือศิลปะบนร่างกาย ผู้จัดจำหน่ายจะจัดกิจกรรมทางศาสนาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผล ผู้จัดจำหน่ายจะไม่สอบถามผู้มีโอกาสเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมในระหว่างกระบวนการสมัครงานหรือก่อนการสัมภาษณ์ หรือก่อนเสนอการจ้างงานที่มีเงื่อนไข ในกรณีที่ไม่มีการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ ผู้จัดจำหน่ายจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะระบุ ประเมิน และปรับปรุงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างในทุกๆ แง่มุมของการจัดการสถานที่ทำงาน

 • เสรีภาพในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองร่วมกัน ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับอนุญาตให้เข้ารวมกลุ่มกันได้อย่างอิสระ เจรจาต่อรองร่วมกัน และค้นหาตัวแทนตามกฎหมายท้องถิ่น ผู้จัดจำหน่ายควรจะอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสื่อสารและส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้แก่ฝ่ายบริหารได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีการตอบโต้หรือการคุกคาม

อนามัยและความปลอดภัย

ผู้จัดจำหน่ายจะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการจัดการด้านอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย

 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยอนามัยและความปลอดภัยทั้งหมด และจะระบุ ประเมิน และควบคุมความเสี่ยงต่ออนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงปัจจัยที่กระตุ้นความเครียดทางเคมี ชีวภาพ กายภาพ และสรีรศาสตร์ โดยอาศัยการออกแบบ การควบคุมทางวิศวกรรม การบำรุงรักษา กระบวนการทำงานที่ปลอดภัย และการแนะนำแนวทางด้านอนามัยและความปลอดภัยที่สม่ำเสมออย่างเหมาะสม ในกรณีที่วิธีการดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะควบคุมอันตรายได้ ผู้จัดจำหน่ายจะปกป้องผู้ปฏิบัติงานด้วยการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากภัยอันตรายเหล่านี้ ผู้จัดจำหน่ายจะต้องมีกระบวนการในการป้องกัน จัดการ ติดตาม และรายงานการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากการทำงาน รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานรายงาน จำแนก และบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ให้การดูแลรักษาทางการแพทย์ สืบสวนกรณีเหตุการณ์ต่างๆ ดำเนินการแก้ไข และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการกลับมาทำงาน

 • การเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผู้จัดจำหน่ายจะต้องระบุและวางแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น พร้อมนำแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินมาใช้ดำเนินการ ตลอดจนให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน การแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานและการอพยพหนีภัย การซ้อมอพยพ การตรวจจับเปลวไฟและอุปกรณ์กู้ภัย การเตรียมทางออกฉุกเฉิน และการจัดทำแผนฟื้นฟู

 • สุขอนามัย อาหาร และที่อยู่อาศัย ผู้จัดจำหน่ายจะต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงห้องน้ำที่สะอาด น้ำดื่ม และการเตรียมอาหารที่ถูกสุขอนามัย การเก็บอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรับประทานอาหาร หากผู้จัดจำหน่ายจัดหาที่พักให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่พักต้องสะอาดและปลอดภัย มีพื้นที่ส่วนตัวที่เพียงพอ มีทางเข้าออกเฉพาะ มีประตูทางออกฉุกเฉิน มีเครื่องทำความร้อนและเครื่องระบายอากาศ และมีระบบน้ำร้อนสำหรับอาบน้ำและแช่น้ำอย่างเหมาะสม

สิ่งแวดล้อม

Google ตระหนักว่าการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ระดับโลก ในกระบวนการผลิตและการก่อสร้าง ผู้จัดจำหน่ายจะมุ่งมั่นที่จะสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบไม่พึงประสงค์ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็ปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของสาธารณะด้วย นอกจากนี้

 • ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมและการรายงาน ผู้จัดจำหน่ายจะต้องได้รับและเก็บใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม การอนุมัติ และการลงทะเบียนที่ต้องใช้ในปัจจุบันทั้งหมด และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระบวนการและการรายงานตามใบอนุญาต

 • การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานสะอาด ตลอดทั้งกระบวนการทำงานทั้งหมด ผู้จัดจำหน่ายจะพยายามลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงวัตถุดิบ พลังงาน และน้ำ ผู้จัดจำหน่ายจะติดตาม บันทึก และหาวิธีลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเสาะหาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพของพลังงาน และใช้แหล่งพลังงานที่สะอาดขึ้น

 • สารอันตรายและสารถูกจำกัด ผู้จัดจำหน่ายจะต้องระบุและจัดการสารเคมีและวัตถุดิบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการ ใช้งาน จัดเก็บ และกำจัดสารเคมีเหล่านี้อย่างปลอดภัย ผู้จัดจำหน่ายจะต้องระบุ ตรวจสอบ ควบคุม จัดการ และลดการปล่อยก๊าซอันตราย น้ำเสีย และขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ผู้จัดจำหน่ายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Google ว่าด้วยการใช้สารเคมีเฉพาะ รวมถึงการติดป้ายเพื่อการรีไซเคิลและการกำจัด

 • การลดขยะ: การจัดการน้ำเสีย ขยะ และน้ำท่วมขัง ผู้จัดจำหน่ายจะพยายามลดหรือกำจัดขยะทุกประเภท ในกรณีที่กำจัดขยะไม่ได้ ให้จัดการและควบคุมให้กระบวนการกำจัดขยะทั้งหมดให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การป้องกันไม่ให้มีการปล่อยและการรั่วไหลของสารที่ผิดกฎหมายในน้ำท่วมขัง และการดำเนินการตามที่กำหนดก่อนการระบายหรือทิ้งน้ำเสียหรือขยะจากการปฏิบัติงาน กระบวนการอุตสาหกรรม และการสุขาภิบาล

จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

ผู้จัดจำหน่ายจะดำรงจริยธรรมตามมาตรฐานสูงสุดเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์และความสุจริตในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึง

 • ความสุจริตในการดำเนินธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตามที่มีลักษณะเป็นการมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ Google และจะต้องเปิดเผยให้ทราบทันทีหากสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดมีความสัมพันธ์กับพนักงานของ Google ผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อการว่าจ้างผู้จัดจำหน่ายกับ Google หากผู้จัดจำหน่ายมอบการสมนาคุณทางธุรกิจให้แก่พนักงานของ Google การสมนาคุณดังกล่าวต้องเกิดขึ้นไม่บ่อยและมีมูลค่าสูงสุดไม่เกินระดับปกติเท่านั้น ผู้จัดจำหน่ายจะต้องแสดงข้อตกลงทางธุรกิจอย่างถูกต้องในบันทึกและรายงาน และจะไม่เสนอให้มีหรือรับการติดสินบน การคอร์รัปชัน การข่มขู่ และการทุจริตทุกรูปแบบ ผู้จัดจำหน่ายจะไม่ชำระเงินที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และจะใช้การตรวจสอบและกระบวนการให้มั่นใจว่ามีการบังคับใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน

 • ทรัพย์สินทางปัญญา ผู้จัดจำหน่ายจะเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและจะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในลักษณะที่ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • ความรับผิดชอบในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ ผู้จัดจำหน่ายจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเพื่อควบคุมไม่ให้สินค้าที่ผลิตโดยผู้จัดจำหน่ายที่มีแทนทาลัม ดีบุก ทังสเตน และทอง มีการสร้างผลประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่กองกำลังติดอาวุธที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือพื้นที่ใกล้เคียง ผู้จัดจำหน่ายจะต้องประเมินผลการสอบทานธุรกิจของตนเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรและห่วงโซ่การปกป้องแหล่งแร่เหล่านี้ และส่งผลการสอบทานดังกล่าวให้ Google เมื่อมีการร้องขอ

 • ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล ผู้จัดจำหน่ายจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ตนดำเนินธุรกิจด้วย ซึ่งรวมถึงผู้จัดจำหน่าย ลูกค้า ผู้บริโภค และผู้ปฏิบัติงาน

 • ความสามารถในการเข้าถึง ซัพพลายเออร์จะต้องมีมาตรฐานในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นไปตาม WCAG 2.1 ระดับ AA, นวัตกรรม และแนวทางปฏิบัติแนะนำที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ไม่แบ่งแยกให้กับผู้ใช้และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ระบบการจัดการ

ผู้จัดจำหน่ายควรใช้หรือสร้างระบบการจัดการที่มีลักษณะต่อไปนี้ ระบบการจัดการต้องได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้จัดจำหน่ายว่า (ก) ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ข) มีความสอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบเหล่านี้ และ (ค) ได้ระบุและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบเหล่านี้ ระบบการจัดการได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • ระบบการจัดการควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้: ความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบจากผู้บริหารระดับสูง, กระบวนการในการระบุ ตรวจสอบ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน และข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง, กระบวนการจัดการความเสี่ยง, การสื่อสารและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน และผู้จัดจำหน่าย ตามที่ผู้จัดจำหน่ายกำหนด, การประเมินผล การตรวจสอบ และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงกระบวนการแก้ไข, โปรแกรมที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการรายงานข้อร้องเรียนได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนและไม่ต้องกลัวว่าจะมีการตอบโต้ เว้นแต่จะกระทำมิได้ตามกฎหมาย และโปรแกรมที่จัดการให้ผู้จัดจำหน่ายสามารถตรวจสอบกระบวนการรายงานเหล่านี้ ตลอดจนบันทึกปัญหาที่ได้รับรายงาน และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

ข้อมูลอ้างอิง

Google พัฒนาข้อกำหนดสำหรับผู้จัดจำหน่าเหล่านี้จากค่านิยมของเราและหลักเกณฑ์ดังนี้

กลับไปด้านบน