สิทธิมนุษยชน

ในจดหมายฉบับแรกถึงผู้ถือหุ้น ผู้ก่อตั้งของเราเน้นย้ำถึงเป้าหมายของ Google ในการ "พัฒนาบริการที่ยกระดับชีวิตของผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้" ซึ่งวิสัยทัศน์นี้ก็ยังคงเป็นแนวทางให้พวกเราที่ Google ยึดถือกันมาเสมอมาและตลอดไป เราเชื่อมั่นในพลังและศักยภาพของเทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบที่ดีได้อย่างครอบคลุมทั่วโลก

เราใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเป็นแนวทางสำหรับทุกสิ่งที่เราทำ ตั้งแต่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจนถึงการขยายการดำเนินงานไปทั่วโลก เรามุ่งมั่นในการเคารพต่อสิทธิต่างๆ ที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาที่มีผลใช้บังคับ ตลอดจนการสนับสนุนมาตรฐานต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในหลักปฏิบัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs) และในหลักการของ Global Network Initiative (โครงการเครือข่ายโลก) (หลักการของ GNI)

นอกเหนือไปจากความตื่นตัวในการใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีเพื่อสร้างความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ผู้คนทั่วโลกแล้ว เรายังมุ่งมั่นที่จะตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นมาด้วย

การควบคุมตรวจสอบจากฝ่ายบริหารและการกำกับดูแลของคณะกรรมการ

การทำงานด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนของ Google นั้นดำเนินงานผ่านโปรแกรมสิทธิมนุษยชนของเรา โดยมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบว่าเราปฏิบัติตามคำมั่นที่มีต่อ UNGPs, หลักการของ GNI และตราสารว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ทั่วทั้ง Google และผลิตภัณฑ์ของ Google ทั้งหมด (ได้แก่ ฮาร์ดแวร์, Search, ระบบคลาวด์ และ YouTube)

ผู้บริหารอาวุโสจะตรวจตราให้มีการนำงานทางด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนไปใช้ปฏิบัติจริง และจะคอยแจ้งข้อมูลข่าวสารให้คณะกรรมาธิการการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัท Alphabet ทราบอยู่เสมอ ในปี 2020 ทางคณะกรรมการได้แก้ไขกฏบัตรของคณะกรรมาธิการการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ควบคุมดูแลปัญหาเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและมนุษยชนด้วย

การเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ของบริษัทนั้นควบคู่ไปกับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการทำให้ความมุ่งมั่นที่มีต่อสิทธิมนุษยชนของเราบรรลุเป้าหมาย เช่น เราจัดตั้งคณะมนตรีบริหารสิทธิมนุษยชน (Human Rights Executive Council หรือ HREC) เพื่อคอยกำกับดูแลและแนะนำแนวทางแก่โปรแกรมสิทธิมนุษยชนในด้านที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสิทธิพลเมืองระดับชาติในสหรัฐอเมริกา สมาชิกคณะมนตรีจะเป็นตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันที่สำคัญของ Google ทั้งหมด และจะคอยรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำโปรแกรมสิทธิมนุษยชนอยู่เสมอ

โปรแกรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

โปรแกรมสิทธิมนุษยชนจะพัฒนากลยุทธ์ระดับบริษัทในด้านของสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชน แนะแนวทีมผลิตภัณฑ์ถึงผลกระทบด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น ดำเนินการตรวจสอบสถานะของสิทธิมนุษยชน และมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เรานำงานด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนของเราไปใช้กับการประมวลผลและกระบวนการต่างๆ ทั่วทั้งบริษัท เครือข่ายพนักงานที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ระดับภูมิภาค และขอบเขตการปฏิบัติงานจะรับผิดชอบการทำงานเพื่อปกป้องผู้ใช้ของเราในทุกๆ วัน นอกจากนั้น พนักงานยังสามารถแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองได้ด้วย ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบโดยโปรแกรมสิทธิมนุษยชนและผู้บริหารอาวุโส หากเกี่ยวข้อง

การตรวจสอบสถานะและการจัดการความเสี่ยง

เราผสานรวมหลักการว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนเข้ากับทั้งกลยุทธ์ในระยะยาวและการตัดสินใจในทุกๆ วันของ Google Google มีที่ปรึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คอยให้คำแนะนำแก่ทีมผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและการทำให้ผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ใหม่ๆ ใช้งานได้ ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และส่วนภูมิภาคร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและส่วนภูมิภาค ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายของ Google จะประเมินความเสี่ยงในด้านกฎหมายและนโยบาย โปรแกรมสิทธิมนุษยชนยังดำเนินการตรวจสอบสถานะของสิทธิมนุษยชนด้วย รวมถึงการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน โดยทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กรในประเด็นต่างๆ เช่น การกำกับดูแลข้อมูล นโยบายเนื้อหา และซัพพลายเชน

การมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบคือหัวใจหลักในการทำงานด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนของเรา การมีส่วนร่วมอยู่เป็นประจำและการปรึกษาอย่างเป็นทางการกับองค์กรประชาสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนโยบายของเรา

การมีส่วนร่วมเหล่านี้ช่วยให้เราระบุ จัดลำดับความสำคัญ และรับมือกับผลกระทบด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ อีกทั้งยังช่วยเปิดโอกาสให้ Google ได้รับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีและประเด็นที่เราควรพิจารณาเพื่อปรับปรุงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และบริการของเรา

ความโปร่งใส

ความโปร่งใสคือหัวใจสำคัญของความมุ่งมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของเรา ในปี 2010 เราคือบริษัทอินเทอร์เน็ตแห่งแรกที่เปิดตัวเครื่องมือในการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคำขอของรัฐบาลในการขอข้อมูลผู้ใช้และการลบเนื้อหาให้ทุกคนทราบ วันนี้ ศูนย์ รายงานเพื่อความโปร่งใสของ Google ได้รวมรายงานเพื่อความโปร่งใสตามคำขอสำหรับข้อมูลผู้ใช้ คำขอของรัฐบาลในการนำเนื้อหาออก ปริมาณการค้นหาและความขัดข้อง และอีกหลากหลายหัวข้อที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

ความโปร่งใสช่วยให้ผู้ใช้ บุคคลทั่วไป หน่วยงานกำกับดูแล และผู้กำหนดนโยบายเข้าใจนโยบายและผลิตภัณฑ์ของเรา ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงสร้างเครื่องมืออย่าง How Search Works, How Play Works และ How YouTube Works เพื่ออธิบายวิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์ และเผยแพร่วิธีที่เรารับมือกับปัญหาบางประการ เช่น การบิดเบือนข้อมูลและคุณภาพของข้อมูล

Google ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง Global Network Initiative จะได้รับการประเมินจากหน่วยงานอิสระเป็นครั้งคราว เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทได้นำหลักการ GNI ไปใช้ในการกำกับดูแล การตรวจสอบสถานะและการจัดการความเสี่ยง และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง โดย GNI ได้เผยแพร่การประเมินบริษัทเหล่านี้ต่อสาธารณะ

กลับไปด้านบน