Gedragscode van Google voor leveranciers

Google streeft naar een respectvolle en waardige behandeling van alle werknemers, waarborging van veilige werkomstandigheden en een milieubewuste, ethische bedrijfsvoering. We verwachten dat leveranciers (en hun toeleveranciers) voor onze activiteiten en toeleveringsketen de hieronder beschreven sociale verantwoordelijkheid, milieuverantwoordelijkheid en ethische verantwoordelijkheid zullen nemen.

Naleving van de gedragscode van Google voor leveranciers

 • Onderliggende verplichtingen. Naast deze verantwoordelijkheden moeten leveranciers voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, verordeningen en richtlijnen, evenals alle verplichtingen in overeenkomsten tussen ons en de leverancier.

 • Werk op locatie. Leveranciers die onze eigendommen of faciliteiten gebruiken, moeten voldoen aan al onze van toepassing zijnde beleidsregels en voorschriften.

 • Certificeringen. Als Google om aanvullende certificeringen verzoekt, zoals ISO 50001, 14001 of OHSAS 18001, moeten leveranciers te goeder trouw een inspanning leveren om dergelijke certificeringen tijdig te verkrijgen.

 • Openbaarmaking van informatie. Leveranciers moeten informatie met betrekking tot hun arbeidsomstandigheden, gezondheids- en veiligheidsbeleid, milieupraktijken, zakelijke activiteiten, structuur, financiële situatie en prestaties op nauwkeurige wijze openbaar maken overeenkomstig de heersende praktijken in de sector.

 • Samenwerking. Leveranciers dienen mee te werken aan alle informatieverzoeken of audits die we kunnen uitvoeren om hun naleving van deze verantwoordelijkheden te bevestigen. Hoewel we proberen samen te werken met leveranciers om de omstandigheden te verbeteren, kunnen we onze relatie met een leverancier die niet aan deze verantwoordelijkheden voldoet, beëindigen.

ARBEIDS- EN MENSENRECHTEN

Google is toegewijd om de mensenrechten van arbeidskrachten hoog te houden en om arbeidskrachten waardig en met respect te behandelen. Dit geldt voor alle arbeidskrachten, waaronder uitzendkrachten, migranten, studenten, contractanten, directe werknemers en elk ander type arbeidskracht. Dit betekent dat leveranciers hun eigen personeelsbestand moeten beheren om de volgende resultaten te bereiken:

 • Vrijwillig gekozen dienstverband en bestrijding van moderne slavernij. Leveranciers mogen geen gebruik maken van of gelegenheid bieden tot enige vorm van gedwongen arbeid, gedwongen tewerkstelling of contractarbeid. Al het werk moet vrijwillig zijn en alle arbeidskrachten moeten vrij zijn om hun dienstverband op elk moment te beëindigen. Leveranciers mogen de identiteits-, immigratie- of werkvergunningsdocumenten van arbeidskrachten niet langer vasthouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor administratieve verwerking. Van leveranciers wordt verwacht dat ze van arbeidskrachten geen betaling van wervingskosten of andere kosten voor indiensttreding vereisen, hetzij rechtstreeks, hetzij via derden. Daarnaast wordt van leveranciers verwacht dat ze arbeidskrachten die dergelijke vergoedingen hebben betaald, terugbetalen. Leveranciers mogen de vrijheid van arbeidskrachten om zich in, uit of op werkfaciliteiten te begeven, niet onredelijk beperken. Als onderdeel van het wervingsproces wordt van leveranciers verwacht dat ze elke werknemer een schriftelijke overeenkomst geven waarin de arbeidsvoorwaarden van de werknemer worden beschreven in een taal die de werknemer begrijpt. Als werknemers internationaal verhuizen, moet de schriftelijke overeenkomst aan hen worden overhandigd voordat ze het land van herkomst verlaten.

 • Jonge arbeidskrachten en student-stagiairs. Leveranciers mogen geen gebruik maken van kinderarbeid. Met 'kind' wordt elke persoon bedoeld die jonger is dan vijftien jaar, jonger is dan de leeftijd voor het voltooien van de leerplicht, of onder de minimum leeftijd voor arbeid in het land valt, naargelang wat de hoogste leeftijd is. Werknemers jonger dan achttien jaar mogen geen werkzaamheden verrichten die hun gezondheid of veiligheid in gevaar kunnen brengen, waaronder nachtdiensten en overwerk. Leveranciers kunnen legitieme, goed beheerde stageprogramma's gebruiken, zoals studentstages. Tenzij anderszins wordt bepaald door de lokale wetgeving, wordt van leveranciers verwacht dat ze studenten, stagiairs en leerlingen minstens dezelfde loontarieven betalen als andere medewerkers op instapniveau die gelijke of vergelijkbare taken uitvoeren.

 • Loon. Leveranciers moeten de wettelijk verplichte lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden (benefits) uitbetalen, zich aan de wet houden met betrekking tot loonaftrek en werknemers de basis verstrekken waarop werknemers worden uitbetaald in de vorm van een loonstrookje of soortgelijke documentatie. Van leveranciers wordt verwacht dat ze geen loon inhouden bij wijze van disciplinaire maatregel.

 • Werktijden. Behalve in noodsituaties of ongebruikelijke situaties wordt verwacht van leveranciers die werknemers op uurbasis uitbetalen dat ze werkweken van niet langer dan zestig uur per week (inclusief overuren) aanhouden of, indien minder, het maximum dat is vastgesteld door de lokale wetgeving. De arbeidskrachten moeten voor elke zeven gewerkte dagen minimaal één vrije dag ontvangen.

 • Eerlijke behandeling, non-discriminatie, diversiteit en inclusiviteit. Leveranciers mogen geen intimidatie, misbruik, lijfstraffen of onmenselijke behandeling toestaan. Leveranciers mogen werknemers en potentiële werknemers niet onderwerpen aan onwettige medische tests of lichamelijke onderzoeken. Leveranciers mogen bij het screenen, werven of in dienst nemen van arbeidskrachten niet discrimineren op basis van ras, huidskleur, leeftijd, geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, etnische achtergrond, nationale afkomst, kaste, handicap, genetische informatie, medische toestand, zwangerschap, religie, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, gedekte veteranenstatus of lichaamskunst. Aan de religieuze praktijken van arbeidskrachten dient redelijk plaats te worden geboden. Leveranciers mogen bij een sollicitatie of voorafgaand aan een sollicitatiegesprek of, als er geen sollicitatiegesprek wordt gevoerd, voordat er een voorwaardelijke werkaanbieding wordt gedaan, niet informeren naar de criminele achtergrond van potentiële werknemers. Bovendien moeten leveranciers blijk geven van hun streven om een cultuur van diversiteit en inclusiviteit te identificeren, te meten en te verbeteren middels alle aspecten van werkplekbeheer.

 • Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen. Leveranciers moeten, in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving, werknemers toestaan om zich in alle vrijheid te verenigen, collectief te onderhandelen en zich te laten vertegenwoordigen. Van leveranciers wordt verwacht dat ze werknemers gelegenheid bieden eventuele klachten met betrekking tot de werkomstandigheden openlijk met het management te bespreken zonder angst voor represailles of intimidatie.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Leveranciers moeten de volgende vereisten op het gebied van gezondheids- en veiligheidsbeheer integreren in hun bedrijfsprocessen om arbeidskrachten een gezonde en veilige werkomgeving te bieden:

 • Veiligheid en gezondheid op het werk. Leveranciers moeten zich houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid en gezondheid, en moeten de blootstelling van werknemers aan veiligheids- en gezondheidsrisico's (waaronder chemische, biologische, fysieke en ergonomische stressfactoren) identificeren, evalueren en beheersen door middel van goed ontwerp, technische controles, onderhoud, veilige werkprocedures en voortdurende gezondheids- en veiligheidsadviezen. Voor zover deze middelen dergelijke gevaren niet op adequate wijze kunnen beheersen, moeten leveranciers werknemers beschermen met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en hen informatie verschaffen over de risico's die werknemers lopen vanwege deze gevaren. Leveranciers moeten procedures implementeren om bedrijfsongevallen en beroepsziekten te voorkomen, beheren, volgen en rapporteren. Hieronder valt ook aanmoediging van meldingen door werknemers, classificatie en registratie van gevallen, aanbieding van medische behandeling, onderzoek van gevallen, implementatie van corrigerende maatregelen en ondersteuning van de terugkeer van werknemers naar werk.

 • Voorzorgsmaatregelen voor noodsituaties. Leveranciers moeten potentiële noodsituaties identificeren en zich hierop voorbereiden. Daarnaast moeten ze noodplannen implementeren en richtlijnen voor noodprocedures verstrekken aan werknemers, waaronder procedures voor melding van noodsituaties en het informeren en evacueren van arbeidskrachten, oefening van procedures, branddetectie- en blusapparatuur, adequate nooduitgangsvoorzieningen en herstelplannen.

 • Sanitaire voorzieningen, voeding en huisvesting. Leveranciers moeten werknemers voorzien van schone toiletten, drinkbaar water en hygiënische faciliteiten voor voedselbereiding, -opslag en -consumptie. Als leveranciers werknemers van woonruimte voorzien, moeten die faciliteiten schoon en veilig zijn, met voldoende persoonlijke ruimte, ingangs- en uitgangsrechten, nooduitgangen, verwarming en ventilatie, en met warm water (voor bad of douche).

MILIEU

Google onderkent dat respect voor het milieu essentieel is voor de vervaardiging van producten van wereldklasse. Tijdens productieactiviteiten moeten leveranciers streven naar het gebruik van regeneratieve processen en moeten ze de nadelige effecten op de samenleving, het milieu en de natuurlijke hulpbronnen minimaliseren en de gezondheid en veiligheid van het publiek beschermen. Daarnaast geldt het volgende:

 • Milieuvergunningen en -rapportage. Leveranciers moeten alle vereiste milieuvergunningen, goedkeuringen en registraties verkrijgen, handhaven en actueel houden. Daarnaast moeten ze aan alle operationele vereisten en rapportageverplichtingen van dergelijke vergunningen voldoen.

 • Efficiënt gebruik van hulpbronnen en schone energie. Gedurende hun activiteiten moeten leveranciers werken aan het terugdringen van het gebruik van hulpbronnen, zoals grondstoffen, energie en water. Leveranciers moeten hun energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen bijhouden, documenteren en proberen te minimaliseren en manieren zoeken om de energie-efficiëntie te verbeteren en schonere energiebronnen te gebruiken.

 • Gevaarlijke en aan beperkingen onderworpen stoffen. Chemicaliën en andere stoffen die een gevaar voor het milieu vormen, moeten door leveranciers worden geïdentificeerd en beheerd om een veilige hantering, gebruik, opslag en afvoer te waarborgen. Leveranciers moeten gevaarlijke uitstootgassen, afvalwater en afval afkomstig van de eigen activiteiten identificeren, bewaken, beheersen, behandelen en verminderen. Leveranciers dienen zich te houden aan onze vereisten die het gebruik van specifieke stoffen beperken, inclusief correcte labeling voor recycling of afvoer.

 • Afvalbeperking: afvalwater, vast afval en hemelwaterbeheer. Leveranciers moeten zich inspannen om alle soorten afval te verminderen of te elimineren. Wanneer afval niet kan worden geëlimineerd, moeten leveranciers alle afvalstromen op een milieuverantwoorde en veilige manier beheren en controleren om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, voorkoming van illegale lozingen en lekkages in de hemelwaterafvoer en, indien nodig, behandeling voorafgaand aan lozing of verwijdering van al het afvalwater en vast afval afkomstig van bedrijfsactiviteiten, industriële processen en toilet- en wasvoorzieningen.

ETHIEK EN NALEVING

Leveranciers moeten de hoogste ethische standaarden handhaven om eerlijkheid en integriteit tijdens alle bedrijfsactiviteiten te bevorderen, waaronder:

 • Bedrijfsintegriteit. Leveranciers moeten zelfs de schijn van belangenconflicten in hun samenwerking met ons vermijden en moeten bekende familie of andere hechte persoonlijke relaties met onze werknemers die invloed kunnen uitoefenen over hun samenwerking met ons, onmiddellijk kenbaar maken. Als leveranciers zakelijke gunsten aan onze werknemers verstrekken, mogen ze dit niet regelmatig doen en mogen de gunsten niet meer dan een gematigde waarde hebben. Daarnaast moeten alle zakelijke transacties nauwkeurig in de boeken en administratie van de leveranciers worden vastgelegd. Leveranciers mogen geen enkele vorm van omkoping, corruptie, afpersing of verduistering aanbieden of accepteren. Leveranciers mogen geen onwettige betalingen doen, direct noch indirect. Leveranciers moeten controle- en handhavingsprocedures doorvoeren om naleving van anticorruptiewetgeving te waarborgen.

 • Intellectueel eigendom. Leveranciers moeten intellectuele-eigendomsrechten respecteren en de overdracht van technologie en kennis moet plaatsvinden op een manier waarbij de intellectuele-eigendomsrechten worden beschermd.

 • Verantwoordelijke inkoop van grondstoffen. Leveranciers moeten een beleid hanteren dat redelijkerwijs garandeert dat tantaal, tin, wolfraam en goud in producten die ze produceren, niet direct of indirect ten goede komt aan gewapende groeperingen die zich schuldig maken aan schendingen van de mensenrechten in of nabij de Democratische Republiek Congo. Op verzoek voeren de leveranciers duediligenceonderzoek uit naar de herkomst en de overdrachtsketen van deze mineralen.

 • Privacy en beveiliging van gegevens. Leveranciers moeten de privacy van persoonlijke informatie beschermen van iedereen met wie ze zakendoen, waaronder leveranciers, klanten, consumenten en arbeidskrachten.

 • Toegankelijkheid. Leveranciers zullen de relevante toegankelijkheidsnormen opnemen in naleving van WCAG 2.1, niveau AA, innovatie doorvoeren en best practices toepassen om inclusieve producten en services te leveren aan onze gebruikers en stakeholders.

BEHEERSYSTEEM

Van leveranciers wordt verwacht dat ze een beheersysteem aannemen of opzetten om deze verantwoordelijkheden in de praktijk te brengen. Het beheersysteem moet ervoor zorgen dat: (a) de activiteiten van leveranciers voldoen aan onze vereisten en aan de toepasselijke wet- en regelgeving; (b) deze overeenstemmen met deze verantwoordelijkheden; en (c) operationele risico's verbonden aan deze verantwoordelijkheden worden geïdentificeerd en beperkt. Daarnaast moet het systeem continue verbetering mogelijk maken:

 • Het beheersysteem moet de volgende elementen bevatten: verantwoordelijkheid en betrokkenheid op managementniveau; processen voor de identificatie, controle en naleving van alle toepasselijke wetten, voorschriften, normen en vereisten; risicobeheersingsprocessen; communicatie en training voor alle arbeidskrachten en leveranciers zoals bepaald door leveranciers; doorlopende beoordelingen, bewaking en voortdurende verbetering, waaronder corrigerende maatregelen; een programma dat werknemers de mogelijkheid biedt om klachten anoniem en zonder angst voor represailles te melden, tenzij wettelijk verboden; en een programma om ervoor te zorgen dat leveranciers deze rapportageprocessen voortdurend in de gaten houden, dat gemelde problemen worden vastgelegd en passende maatregelen worden genomen.

Referenties

We hebben deze vereisten voor onze leveranciers ontwikkeld op basis van onze waarden en het volgende:

Terug naar boven