Kodeks postępowania dostawcy Google

Firma Google zobowiązuje się do traktowania wszystkich pracowników z szacunkiem i godnością, zapewniania bezpiecznych warunków pracy oraz prowadzenia działalności w sposób etyczny i z dbałością o środowisko. Od naszych podwykonawców i dostawców, a także ich dostawców, oczekujemy przestrzegania następujących zobowiązań społecznych, środowiskowych i etycznych:

Przestrzeganie Kodeksu postępowania dostawcy Google

 • Zobowiązania podstawowe. Oprócz tych zobowiązań dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, dyrektyw i wytycznych prawnych, a także wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, którą dostawca z nami zawarł.

 • Praca na miejscu. Dostawcy korzystający z naszych obiektów muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad i wymagań.

 • Certyfikaty. Jeśli firma Google zażąda uzyskania dodatkowych certyfikatów, takich jak ISO 50001, 14001 lub OHSAS 18001, dostawcy w dobrej wierze podejmą starania w celu uzyskania takich certyfikatów bez zbędnej zwłoki.

 • Ujawnianie informacji. Dostawcy będą prawidłowo ujawniać informacje o obowiązujących procedurach związanych z pracą, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska, a także o działalności biznesowej, strukturze, sytuacji finansowej i wynikach zgodnie z powszechnymi standardami branżowymi.

 • Współpraca. Dostawcy będą współpracować w zakresie dostarczania informacji lub kontroli, które możemy przeprowadzać w celu potwierdzenia przestrzegania tych zobowiązań przez dostawcę. Staramy się pomagać dostawcom w poprawianiu warunków, możemy jednak zakończyć współpracę z dostawcami, którzy nie przestrzegają tych zobowiązań.

PRACA I PRAWA CZŁOWIEKA

Firma Google zobowiązuje się do przestrzegania praw człowieka przysługujących pracownikom i traktowania pracowników z godnością oraz szacunkiem. Dotyczy to wszystkich rodzajów pracowników, w tym pracowników tymczasowych, kontraktowych, bezpośrednich, imigrantów oraz studentów i innych rodzajów pracowników. W związku z tym dostawcy muszą zarządzać swoim personelem tak, by osiągnąć następujące wyniki:

 • Dobrowolnie wybrane zatrudnienie i zwalczanie nowoczesnego niewolnictwa. Dostawcy nie będą korzystać z jakiejkolwiek formy pracy wymuszonej, przymusowej i niewolniczej ani nie będą na nie zezwalać. Cała praca musi być wykonywana dobrowolnie, a wszyscy pracownicy muszą mieć prawo do rozwiązania stosunku pracy w dowolnym momencie. Dostawcy nie mogą wymagać od pracowników (bezpośrednio ani za pośrednictwem osób trzecich) opłat za rekrutację lub innych opłat za zatrudnienie i oczekuje się, że zwrócą pracownikom ewentualnie pobrane tego rodzaju opłaty. Dostawcy nie będą w nieuzasadniony sposób ograniczać swobody pracowników w poruszaniu się po zakładzie pracy ani wchodzeniu do niego i opuszczaniu go. Oczekuje się, że w ramach procesu zatrudnienia dostawcy przekażą wszystkim pracownikom pisemną umowę opisującą w języku zrozumiałym dla pracownika jego warunki zatrudnienia, a w przypadku relokacji międzynarodowej umowa pisemna zostanie dostarczona przed opuszczeniem przez pracownika kraju pochodzenia.

 • Pracownicy nieletni i studenci odbywający staż. Dostawcy nie będą korzystać z pracy dzieci. Termin „Dziecko” odnosi się do osoby, która ma mniej niż 15 lat, nie przekroczyła górnej granicy wiekowej obowiązku szkolnego lub nie przekroczyła minimalnego wieku pozwalającego na zatrudnienie w danym kraju – w zależności od tego, która z tych wartości jest najwyższa. Pracownicy, którzy nie ukończyli 18 lat, nie będą wykonywać pracy mogącej zagrażać ich zdrowiu oraz bezpieczeństwu. Nie będą również pracować w nocy ani w nadgodzinach. Dostawcy mogą korzystać z legalnych, odpowiednio zarządzanych programów praktyk zawodowych takich jak staże dla studentów. Jeśli lokalne przepisy prawa nie stanowią inaczej, dostawcy powinni wypłacać zatrudnionym studentom, stażystom i praktykantom co najmniej takie samo wynagrodzenie jak innym początkującym pracownikom, którzy wykonują takie same lub podobne zadania.

 • Płace. Dostawcy będą wypłacać obowiązkowe wynagrodzenie i świadczenia, przestrzegać przepisów dotyczących potrąceń z wynagrodzenia i przedstawią pracownikom potwierdzenie sposobu obliczenia wypłaty, na przykład odcinek płacowy lub inny dokument. Dostawcy nie będą stosować odliczeń od wynagrodzenia jako środka dyscyplinującego.

 • Godziny pracy. Oprócz sytuacji nagłych lub nietypowych, oczekuje się, że w przypadku pracowników dostawcy opłacanych godzinowo tydzień roboczy nie będzie przekraczał 60 godzin (wraz z nadgodzinami) lub maksymalnej długości określonej przez lokalne przepisy prawa, jeśli jest ona krótsza. W każdym siedmiodniowym cyklu pracownicy muszą mieć co najmniej jeden dzień wolny.

 • Sprawiedliwe traktowanie, niedyskryminacja, różnorodność i integracja. Dostawcy nie będą zezwalać na nękanie, dręczenie, kary cielesne i nieludzkie traktowanie. Dostawcy nie będą kierować pracowników ani potencjalnych pracowników na nielegalne badania medyczne lub fizyczne. W procesach selekcji, zatrudniania i w trakcie zatrudnienia dostawcy nie będą dyskryminować pracowników ze względu na rasę, kolor skóry, wiek, płeć biologiczną, płeć społeczną, tożsamość płciową, ekspresję płciową, orientację seksualną, stan cywilny, pochodzenie etniczne lub społeczne, narodowość, niepełnosprawność, informacje genetyczne, stan zdrowia, ciążę, religię, poglądy lub powiązania polityczne, przynależność do związków zawodowych, status chronionego weterana czy zdobienie ciała. Praktyki religijne pracowników będą rozsądnie uwzględniane. Dostawcy nie będą zasięgać informacji o historii kryminalnej potencjalnych pracowników przy przyjmowaniu podania o pracę lub przed początkowymi rozmowami kwalifikacyjnymi, a jeśli rozmowa nie jest przeprowadzana – przed złożeniem warunkowych ofert zatrudnienia. Poza tym dostawcy będą wykazywać starania w zakresie identyfikowania, mierzenia i ulepszania kultury różnorodności i integracji we wszystkich aspektach zarządzania miejscem pracy.

 • Wolność tworzenia i działania stowarzyszeń oraz spory zbiorowe. Pracownicy będą mieli prawo do swobodnego zrzeszania się, negocjacji grupowych i wybierania przedstawicieli zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Dostawcy pozwolą pracownikom otwarcie komunikować się z kadrą kierowniczą i zgłaszać skargi na warunki pracy bez obawy przed represjami czy nękaniem.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Dostawcy zintegrują z procesami biznesowymi następujące wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, by zapewnić pracownikom zdrowe i bezpieczne środowisko pracy:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy. Dostawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto określą, ocenią i będą kontrolować narażenie pracowników na zagrożenia dla zdrowia oraz bezpieczeństwa, w tym na szkodliwe czynniki chemiczne, biologiczne, fizyczne i ergonomiczne, wykorzystując do tego odpowiednie projekty, kontrole techniczne, czynności konserwacyjne, procedury bezpieczeństwa w pracy oraz aktywne szkolenie w zakresie BHP. Jeśli te środki nie pozwolą odpowiednio kontrolować zagrożenia, dostawcy będą chronić pracowników, zapewniając odpowiednie środki ochrony osobistej, a także udzielą im informacji na temat ryzyka wynikającego z tych zagrożeń. Dostawcy wdrożą procedury, aby zapobiegać urazom i zachorowaniom w pracy, odpowiednio postępować w razie ich wystąpienia, monitorować je i zgłaszać (w tym stosować środki zachęcające pracowników do ich zgłaszania), klasyfikować i rejestrować przypadki urazów, zapewniać niezbędną pomoc medyczną, badać zaistniałe przypadki, przeprowadzać działania naprawcze oraz ułatwiać pracownikom powrót do pracy.

 • Przygotowanie na sytuację awaryjną. Dostawcy określą możliwe sytuacje awaryjne, przygotują się na nie i wdrożą plany awaryjne oraz przeszkolą pracowników w zakresie procedur postępowania, w tym metod zgłaszania takich sytuacji, powiadamiania i ewakuacji pracowników, próbnych alarmów, korzystania ze sprzętu do wykrywania i gaszenia pożarów, właściwych dróg ewakuacyjnych oraz planów przywracania sprawności po awarii.

 • System sanitarny, wyżywienie i zakwaterowanie. Dostawcy zapewnią pracownikom stały dostęp do czystych toalet, wody pitnej oraz miejsca, w którym można z zachowaniem higieny przygotowywać, przechowywać i spożywać posiłki. Jeśli dostawcy zapewniają pracownikom zakwaterowanie, obiekty muszą być czyste i bezpieczne, zapewniać odpowiednią ilość przestrzeni osobistej, podlegać zasadom dotyczącym wstępu i wyjścia, być wyposażone w wyjścia ewakuacyjne, ogrzewanie, wentylację, a także gorącą wodę na potrzeby kąpieli i prysznica.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Firma Google uważa, że odpowiedzialność za środowisko ma kluczowe znaczenie przy wytwarzaniu produktów światowej klasy. Podczas działań produkcyjnych i konstrukcyjnych dostawcy będą starać się opracowywać procesy zapewniające odnawialność i minimalizować negatywne skutki dla społeczności, środowiska i zasobów naturalnych, jednocześnie chroniąc zdrowie i bezpieczeństwo osób postronnych. Ponadto:

 • Zezwolenia środowiskowe i raportowanie. Dostawcy uzyskają i będą na bieżąco aktualizować wszystkie wymagane zezwolenia, zgody i rejestracje dotyczące ochrony środowiska oraz będą przestrzegać odpowiednich wymagań związanych z działaniami i raportowaniem.

 • Efektywne korzystanie z zasobów i czysta energia. W swojej działalności dostawcy będą starali się ograniczać zużycie zasobów, w tym surowców, energii i wody. Dostawcy będą monitorować, dokumentować i starać się ograniczać zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych, a także szukać sposobów zwiększania wydajności energetycznej i wykorzystania czystszych źródeł energii.

 • Substancje niebezpieczne i regulowane. Dostawcy zidentyfikują i będą kontrolować środki chemiczne oraz inne materiały stanowiące zagrożenie dla środowiska, zapewniając ich bezpieczną obsługę, wykorzystywanie, przechowywanie i usuwanie. Dostawcy będą identyfikować, monitorować, kontrolować, oczyszczać i ograniczać niebezpieczne emisje do atmosfery, ścieki i odpady powstające w wyniku ich działalności. Dostawcy będą przestrzegać naszych wymagań dotyczących używania określonych substancji, w tym oznaczania produktów etykietami dotyczącymi recyklingu i usuwania.

 • Ograniczanie odpadów: gospodarka ściekami, odpadami stałymi i wodą burzową. Dostawcy będą dążyć do ograniczenia lub wyeliminowania wszelkiego rodzaju odpadów. Jeśli odpadów nie można wyeliminować, dostawcy będą zarządzać wszystkimi strumieniami odpadów i kontrolować je zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla środowiska. Dotyczy to między innymi zapobiegania nielegalnemu wypuszczaniu odpadów oraz przedostawaniu się ich do kanałów burzowych, a także wymaganego oczyszczania wszystkich ścieków i odpadów stałych wytworzonych podczas prowadzonych działań, procesów przemysłowych i w systemach sanitarnych przed ich wypuszczeniem.

ETYKA I PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW

Dostawcy będą przestrzegać najwyższych standardów etycznych, aby promować uczciwość i szczerość w działalności biznesowej:

 • Etyka biznesowa. Dostawcy będą unikać nawet wrażenia konfliktu interesów związanego ze współpracą z nami i niezwłocznie ujawnią wszelkie znane powiązania rodzinne lub osobiste z naszymi pracownikami, którzy mają wpływ na ich współpracę z nami. Jeśli dostawcy wręczają naszym pracownikom prezenty biznesowe, muszą to robić rzadko, a prezenty muszą mieć umiarkowaną wartość. Dostawcy będą również starannie dokumentować umowy biznesowe w księgach i innych rejestrach. Dostawcy nie będą stosować łapówek, korupcji, wymuszeń czy defraudacji ani godzić się na nie. Nie będą też dokonywać nielegalnych płatności bezpośrednio ani pośrednio. Dostawcy wdrożą procedury monitorowania i egzekwowania zgodności z przepisami prawa antykorupcyjnego.

 • Własność intelektualna. Dostawcy będą szanować prawa własności intelektualnej oraz dokonywać transferu technologii i know-how w sposób, który chroni te prawa.

 • Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców. Dostawcy będą prowadzić politykę zapewniającą w sposób rozsądny, że obecność tantalu, cyny, wolframu i złota w ich produktach nie wspiera pośrednio ani bezpośrednio uzbrojonych grup, które naruszają prawa człowieka w Demokratycznej Republice Konga lub w jej pobliżu. Dostawcy będą zachowywać szczególną staranność przy analizie pochodzenia i łańcucha dostaw tych minerałów, a na żądanie przedstawią nam odpowiednie informacje na ten temat.

 • Prywatność i bezpieczeństwo informacji. Dostawcy będą chronić prywatność oraz dane osobowe wszystkich osób, z którymi współpracują, w tym dostawców, klientów, konsumentów i pracowników.

 • Ułatwienia dostępu. Dostawcy będą stosować odpowiednie standardy zgodne z wytycznymi WCAG 2.1, poziom AA, innowacje i sprawdzone metody związane z ułatwieniami dostępu w internecie, aby dostarczać naszym użytkownikom i zainteresowanym osobom produkty promujące integrację społeczną.

SYSTEM ZARZĄDZANIA

Oczekuje się, że dostawcy przystosują lub utworzą system zarządzania do realizacji tych zobowiązań. System zarządzania ma na celu zagwarantować, że działania dostawcy: (a) są zgodne z naszymi wymaganiami oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami; (b) nie naruszają tych zobowiązań; (c) identyfikują i zmniejszają ryzyko operacyjne związane z przestrzeganiem tych zobowiązań. System powinien również ułatwiać nieustanne wprowadzanie ulepszeń:

 • System zarządzania powinien obejmować te elementy: zobowiązanie i odpowiedzialność na poziomie kierowniczym; procesy identyfikowania, monitorowania i zachowania zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, normami i wymaganiami; procesy związane z zarządzaniem ryzykiem; komunikację i szkolenia dla wszystkich pracowników i dostawców zgodnie z uznaniem dostawcy; system ocen ciągłych, monitorowania i ciągłego ulepszania, w tym proces obejmujący działania naprawcze; program zapewniający pracownikom środki do anonimowego zgłaszania skarg bez obawy przed represjami, chyba że takie rozwiązanie jest niedozwolone przez prawo; program zapewniający, że dostawcy będą nieustannie monitorowali te procesy raportujące, rejestrowali zgłaszane problemy i podejmowali odpowiednie działania.

Materiały referencyjne

Opracowaliśmy te wymagania dla dostawców na podstawie naszych wartości i tych materiałów:

Powrót do góry