Google Tedarikçi Davranış Kuralları

Google, tüm işçilere saygılı ve onurlu bir şekilde davranmayı, çalışma koşullarının güvenli olmasını ve operasyonların çevreye karşı sorumlu, etik kurallara uygun şekilde yürütülmesini sağlamayı taahhüt eder. Operasyonlarımızdaki ve tedarik zincirindeki tedarikçiler ile onların tedarikçilerinin aşağıdaki sosyal, çevresel ve etik sorumlulukları benimsemelerini bekleriz.

Tedarikçinin Google'ın Tedarikçi Davranış Kuralları'na Uyması

 • Temel Yükümlülükler. Tedarikçiler, bu sorumluluklara ek olarak yürürlükteki tüm yasalara, yönetmeliklere, direktiflere, kurallara ve bizimle yapabilecekleri herhangi bir sözleşmede yer alan yükümlülüklerinin tamamına uymalıdır.

 • Tesiste Çalışma. Mülklerimizi veya tesislerimizi kullanan tedarikçiler, tüm geçerli politikalarımıza ve şartlarımıza uyacaktır.

 • Sertifikalar. Google'ın ISO 50001, 14001 veya OHSAS 18001 gibi ek sertifika talep etmesi halinde tedarikçiler bu gibi sertifikaları zamanında alabilmek için iyi niyetle çaba gösterecektir.

 • Bilgilerin Açıklanması Tedarikçiler; çalışmaları, sağlık ve güvenlik koşulları, çevresel uygulamaları, iş faaliyetleri, yapıları, finansal durumları ve performansları ile ilgili bilgileri genel sektör uygulamalarına uygun olarak ve doğru şekilde açıklayacaktır.

 • İşbirliği. Tedarikçiler, bu sorumlulukların yerine getirildiğini teyit etmek adına bilgi talebinde bulunmamız veya denetim başlatmamız halinde bizimle işbirliği yapacaktır. Tedarikçilerle birlikte koşulları iyileştirmeye çalışsak da bu sorumlulukları yerine getirmeyen tedarikçiyle ilişkimizi feshedebiliriz.

ÇALIŞMA VE İNSAN HAKLARI

Google, işçilerin insan haklarının korunmasını ve işçilere onurlu ve saygılı bir şekilde davranılacağını taahhüt eder. Bu taahhüt, geçici, göçmen, öğrenci, sözleşmeli, doğrudan işçi ve diğer işçi türleri dahil olmak üzere tüm işçiler için geçerlidir. Bu nedenle, tedarikçiler aşağıdaki sonuçları elde etmek için kendi iş güçlerini yönetmelidirler:

 • Özgürce Seçilmiş İstihdam ve Modern Kölelikle Mücadele. Tedarikçiler hiçbir şekilde zorla, borç karşılığı veya ödünç işçiliğe izin vermeyecek ya da bu yöntemleri kullanmayacaklardır. Tüm çalışma gönüllü olarak yapılmalı ve tüm işçiler istedikleri zaman istihdamlarını feshetmekte özgür olmalıdır. Tedarikçiler, işçilerin kimliklerini, göçmen veya çalışma izni dokümanlarını idari işlemler için gereken makul süreden uzun bir süre tutmayacaklardır. Tedarikçilerden, işçileri istihdamları için doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla işe alım ücretleri veya başka ücretler ödemek zorunda bırakmamaları ve bu tür ücretleri ödemiş olan işçilere geri ödeme yapmaları beklenir. Tedarikçiler, işçilerin çalışma tesislerine girme, çalışma tesislerinden çıkma veya çalışma tesislerinde hareket etme özgürlüklerini makul olmayan bir şekilde kısıtlamayacaklardır. İşçinin ülke değiştirmesi halinde, yazılı sözleşme, işçi ülkesinden ayrılmadan önce sağlanacaktır.

 • Genç İşçiler ve Öğrenci Stajyerler. Tedarikçiler çocuk işçi çalıştırmayacaklardır. “Çocuk” terimi, 15 yaşından küçük, zorunlu eğitimi tamamlama yaşını geçmemiş veya ilgili ülkede yürürlükte olan istihdam yaşının altındaki (hangisi en büyükse) tüm kişileri kapsamaktadır. 18 yaşından küçük işçiler, gece vardiyaları ve fazla mesai de dahil olmak üzere, sağlıklarını veya güvenliklerini tehlikeye atabilecek işler yapmayacaklardır. Tedarikçiler öğrenci stajları gibi meşru, düzgün yönetilen stajyerlik programları yürütebilirler. Yerel yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, tedarikçilerin öğrenci işçilere, stajyerlere ve çıraklara aynı veya benzer işleri yapan diğer giriş seviyesi işçiler ile en az aynı maaşı ödemeleri beklenir.

 • Maaşlar. Tedarikçiler yasal olarak zorunlu kılınan maaşları ödeyecek, ücret harici imkanları sağlayacak, maaş kesintileriyle ilgili kanunlara uyacak ve işçilere maaş makbuzu veya benzer dokümanlarla ödeme yapılmasını sağlayacaktır. Tedarikçilerin disiplin önlemi olarak maaştan kesinti yapmamaları beklenir.

 • Çalışma Saatleri. Acil veya olağandışı durumlar dışında, saat başına ücret alan tedarikçi işçilerinin çalışma saatlerinin haftada 60 saati (fazla mesai dahil) veya daha az belirlenmişse, yerel yasalarca belirlenen maksimum saat sayısını geçmemesi beklenir. İşçilerin yedi günde bir en az bir gün izni olmalıdır.

 • Adil Muamele, Ayrımcılık Yapmama, Çeşitlilik ve Katılım. Tedarikçiler tacize, istismara, işkenceye veya insanlık dışı muameleye izin vermeyeceklerdir. Tedarikçiler işçileri veya potansiyel işçileri yasa dışı tıbbi testlere veya fiziksel muayeneye zorlamayacaktır. Tedarikçiler değerlendirme, işe alım veya istihdam uygulamalarında ırk, renk, yaş, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel ifade biçimi, cinsel yönelim, medeni hal, etnik köken, ulusal köken, sosyal sınıf, engellilik durumu, genetik bilgiler, tıbbi durum, hamilelik, din, siyasi görüş, sendika üyeliği, saklı gazilik durumu veya vücuttaki dövmeye göre ayrımcılık yapmayacaktır. İşçilerin dini ibadetlerine makul bir şekilde imkan tanınacaktır. Tedarikçiler istihdam uygulamalarında, ilk görüşmelerden önce veya görüşme yapılmıyorsa koşullu istihdam teklifinde bulunmadan önce potansiyel işçilerin sabıka geçmişlerini soruşturmayacaklardır. Ayrıca, tedarikçiler iş yeri yönetiminin her yönüyle çeşitlilik ve katılım kültürü tanımlamak, ölçmek ve iyileştirmek için taahhütte bulunacaklardır.

 • Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü İşçilerin yerel yasalara uygun olarak özgür bir şekilde örgütlenmelerine, toplu pazarlık yapmalarına ve temsil edilmelerine izin verilecektir. Tedarikçilerin, işçilerin misilleme veya taciz korkusu olmadan çalışma koşullarını yönetimle açık bir şekilde görüşmelerine ve şikâyetlerini paylaşmalarına izin vermeleri beklenir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Tedarikçiler işçilere sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için sağlık ve güvenlikle ilgili aşağıda belirtilen yönetim gereksinimlerini iş süreçlerine dâhil edeceklerdir:

 • Mesleki Güvenlik ve Sağlık. Tedarikçiler tüm geçerli güvenlik ve sağlık yasalarına ve düzenlemelerine uyacak ve düzgün tasarım, mühendislik kontrolleri, bakım, güvenli çalışma prosedürleri, sürekli sağlık ve güvenlik rehberliği yoluyla işçilerin kimyasal, biyolojik, fiziksel ve ergonomik stres etkenleri de dâhil olmak üzere güvenlik ve sağlık tehlikelerine maruziyetini tespit edecek, değerlendirecek ve kontrol edeceklerdir. Tedarikçiler bu yöntemlerin tehlikeleri kontrol altına almak için yeterli olmadığı durumlarda işçileri uygun kişisel koruyucu ekipmanla koruyacak ve bu tehlikelerin oluşturabileceği riskler konusunda onlara bilgi vereceklerdir. Tedarikçiler işçi raporlamasını teşvik etme, vakaları sınıflandırma ve kaydetme, tıbbi tedavi sağlama, vakaları araştırma, düzeltici eylemler uygulama ve işçilerin işe geri dönüşünü kolaylaştırma da dâhil olmak üzere mesleki yaralanma ve hastalıkların önlenmesi, yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanması için prosedürler uygulayacaklardır.

 • Acil Durumlara Hazır Olma. Tedarikçiler olası acil durumları tanımlayıp bunlar için hazırlıklı olacak ve acil durum raporlaması, işçilerin bilgilendirilmesi ve tahliye edilmesi, tatbikatlar, yangın algılama ve söndürme ekipmanları, çıkış olanakları ve müdahale prosedürleri de dâhil olmak üzere acil durum müdahale prosedürleri konusunda işçilere rehberlik sağlayacak ve acil durum planları uygulayacaktır.

 • Sağlık Önlemleri, Yiyecek ve Barınma. Tedarikçiler, işçilerin temiz tuvalet olanaklarına, içilebilir suya ve hijyenik yiyecek hazırlama, depolama ve yeme olanaklarına kolayca erişebilmelerini sağlayacaklardır. Tedarikçiler işçilere barınma olanakları sunuyorsa bu tesisler temiz ve güvenli olacak, yeterli kişisel alana, giriş-çıkış ayrıcalıklarına, acil durum çıkışlarına, ısıtma ve havalandırma olanaklarına, banyo ve duş için sıcak suya sahip olacaktır.

ÇEVRE

Google, çevresel sorumluluğu, birinci sınıf ürünlerin üretiminin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Tedarikçiler üretim operasyonlarında ve yapımda yenilenebilir süreçler oluşturmak için çalışacak ve toplum, çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirirken kamu sağlığını ve güvenliğini koruyacaktır. Buna ek olarak:

 • Çevreyle İlgili İzinler ve Raporlama. Tedarikçiler, çevreyle ilgili tüm gerekli izinleri, onayları ve ruhsatları alıp bunların güncelliğini takip edecek, işletme ve raporlama ile ilgili gereklilikleri yerine getireceklerdir.

 • Kaynak Verimliliği ve Temiz Enerji. Tedarikçiler operasyonları süresince hammade, enerji ve su da dahil olmak üzere kaynak tüketimini azaltmak için çalışacaklardır. Tedarikçiler enerji tüketimini ve sera gazı emisyonunu en aza indirme için takip edecek, belgeleyecek ve çaba gösterecek, enerji verimliliğini artırma ve daha temiz enerji kaynakları kullanmanın yollarını arayacaklardır.

 • Tehlikeli ve Kısıtlanmış Maddeler. Tedarikçiler çevre için tehlike oluşturan kimyasalları ve diğer malzemeleri tanımlayıp yöneterek bunların güvenli bir şekilde taşınması, kullanılması, depolanması ve atılmasını sağlayacaklardır. Tedarikçiler operasyonlarından kaynaklanan atıkları, tehlikeli hava emisyonlarını ve atık suyu tanımlayacak, takip edecek, kontrol edecek, işleyecek ve azaltacaklardır. Tedarikçiler geri dönüşüm veya atık etiketlemesi de dahil olmak üzere, belirli maddelerin kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili gerekliliklerimize uyacaklardır.

 • Atık Azaltma: Atık Su, Katı Atık ve Yağmur Suyu Yönetimi. Tedarikçiler her türlü atığı azaltmak veya ortadan kaldırmak için çalışacaklardır. Tedarikçiler atığın ortadan kaldırılamadığı durumlarda tüm atık akışlarını yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uygun, çevresel açıdan duyarlı ve güvenli bir şekilde yönetip kontrol edeceklerdir. Bu yükümlülük, yasa dışı tahliyelerin ve boşaltımların rögarlara girmesini önleme ve operasyonların, endüstriyel süreçlerin ve temizlik tesislerinin oluşturduğu tüm atık su ve katı atığın tahliye edilmesi veya atılmasından önce gereken şekilde işlenmesini içermektedir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

AHLAKİ DEĞERLER VE KURALLARA UYGUNLUK

Tedarikçiler, iş operasyonlarında doğruluğu ve dürüstlüğü teşvik etmek için en yüksek ahlaki standartları sürdürecektir:

 • İşte Dürüstlük. Tedarikçiler bizimle çalışmalarında çıkar çatışması intibasından bile kaçınacak ve bizimle ilişkileri üzerinde etkisi olan çalışanlarımızla bilinen bir aile veya yakın kişisel ilişkileri olması halinde bunu hemen açıklayacaklardır. Tedarikçilerin çalışanlarımıza hediye vermesi durumunda hediye, nadiren verilmelidir ve makul fiyatta olmalıdır. Tedarikçiler ayrıca iş ilişkilerini defterlerinde ve kayıtlarında doğru şekilde yansıtacaklardır. Tedarikçiler herhangi bir rüşvet, yolsuzluk, haraç veya zimmete para geçirme teklifinde bulunmayacak veya bu tür teklifleri kabul etmeyeceklerdir. Tedarikçiler doğrudan veya dolaylı olarak yasa dışı ödeme yapmayacaklardır. Tedarikçiler yolsuzlukla mücadele yasalarına uyulduğundan emin olmak için denetim ve yaptırım prosedürleri uygulayacaklardır.

 • Fikri Mülkiyet. Tedarikçiler fikri mülkiyet haklarına saygı gösterecek, teknoloji ve teknik bilgi aktarımlarını, fikri mülkiyet haklarını koruyacak şekilde yürüteceklerdir.

 • Sorumlu Malzeme Tedariki. Tedarikçiler ürettikleri ürünlerdeki tantal, kalay, volfram ve altının Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde veya bu ülkenin yakınlarında insan hakkı ihlalleri gerçekleştiren silahlı gruplara doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağlamadığını makulen garanti eden bir politika sürdüreceklerdir. Tedarikçiler bu malzemelerin kaynağı ve gözetim zinciri ile ilgili gerekli özeni gösterecek ve talep etmemiz halinde bize bu konuda bilgi vereceklerdir.

 • Gizlilik ve Bilgi Güvenliği. Tedarikçiler, aralarında tedarikçiler, müşteriler, tüketiciler ve işçilerin de bulunduğu, iş yaptıkları herkesin kişisel bilgilerinin gizliliğini koruyacaklardır.

 • Erişilebilirlik. Tedarikçiler, WCAG 2.1 Seviye AA ile uyumlu ilgili erişilebilirlik standartlarını, yenilikleri ve en iyi uygulamaları benimseyerek kullanıcılarımız ve paydaşlarımız için kapsayıcı ürünler ile hizmetler sunacaktır.

YÖNETİM SİSTEMİ

Tedarikçilerin bu sorumlulukları yerine getirebilmeleri için bir yönetim sistemi benimsemeleri veya oluşturmaları beklenir. Yönetim sistemi (a) gerekliliklerimize, geçerli yasalara ve düzenlemelere uyacak, (b) bu sorumlulukları yerine getirecek ve (c) bu sorumluluklarla ilgili operasyonel riskleri tespit edip azaltacak şekilde tasarlanacaktır. Yönetim sistemi sürekli gelişimi de sağlamalıdır:

 • Yönetim sistemi, genel yönetim taahhüdü ve hesap verebilirliği; yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik, şartlar ve standartları tanımlama, takip etme ve bunlara uyum süreçleri; risk yönetimi süreçleri; tüm işçiler ve tedarikçiler için tedarikçilerin belirlediği şekilde iletişim ve eğitim; düzeltme eylemi süreçleri de dahil olmak üzere sürekli değerlendirme, izleme ve iyileştirme; kanunlarca yasaklanmadığı sürece işçilerin mukabele korkusu olmadan sorunlarını anonim olarak bildirebilecekleri bir yöntem sunan bir program ve tedarikçilerin bu raporlama süreçlerini sürekli olarak izleyeceklerini, bildirilen sorunları kaydedeceklerini ve gerekli işlemleri yapacaklarını garanti eden bir programı içermelidir.

Referanslar

Tedarikçilerimiz için bu gereksinimleri kendi değerlerimize ve aşağıdakilere dayalı olarak geliştirdik:

Başa dön