Nasze zobowiązania na rzecz sprawiedliwości rasowej

Odpowiedź Google

Nasze konkretne zobowiązania na rzecz zapewnienia równości dla pracowników Google różnych ras i tworzenia usług oraz programów niosących pomoc wszystkim użytkownikom w najważniejszych chwilach

Zobacz nasze postępy

Nasze zobowiązania

Wspieranie równości w miejscu pracy

Wprowadzanie głębokich zmian zaczyna się w naszej własnej firmie. Wzmocnienie naszego wsparcia dla równości rasowej i integracji pomoże Google tworzyć bardziej przydatne usługi dla użytkowników na całym świecie. W związku z tym ogłaszamy kilka zobowiązań dotyczących budowania trwałej równości dla naszej szeroko rozumianej społeczności osób czarnoskórych.

Praca na rzecz zwiększania reprezentacji osób o kolorze skóry innym niż biały na wyższych szczeblach i dążenie do poprawienia wskaźnika obecności przedstawicieli grup zmarginalizowanych w kadrze kierowniczej o 30% do 2025 roku

W roku 2020 zatrudniliśmy w Stanach Zjednoczonych największą jak dotąd liczbę osób czarnoskórych+. Dotyczy to zarówno ogólnych statystyk zatrudnienia, jak i rekrutacji na stanowiska techniczne. Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji założonych celów: poprawienia wskaźnika obecności przedstawicieli grup zmarginalizowanych w kadrze kierowniczej o 30% do 2025 roku i zwiększenia liczby czarnoskórych Googlerów na stanowiskach pozostałych szczebli ponad dwukrotnie (również do 2025 roku).

Ponadto inwestujemy w Atlancie, Chicago, Nowym Jorku i Waszyngtonie, czyli miejscach, w których, jak wiemy od naszych pracowników czarnoskórych+, możemy w ten sposób przyczynić się do poprawy jakości życia. W 2021 roku zdołaliśmy już zwiększyć tam kadrę o ponad 650 osób. Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszych celów: 1000 w 2021 roku i 10 000 do końca 2025 roku.

Większe zaangażowanie w problematykę reprezentacji grup zmarginalizowanych – skupienie się na rekrutacji, utrzymaniu pracowników i awansach na każdym szczeblu

W obrębie każdego z obszarów produktowych i funkcjonalnych powołujemy konsultanta ds. nowych talentów. Będzie on mentorem i orędownikiem rozwoju oraz utrzymania pracowników Google z niedostatecznie reprezentowanych grup. Zorganizowaliśmy grupę zadaniową, w której skład weszli również pracownicy wyższego szczebla o kolorze skóry innym niż biały. Celem jest opracowanie konkretnych rekomendacji i koncepcji dotyczących odpowiedzialności we wszystkich obszarach istotnych z punktu widzenia Googlerów o kolorze skóry innym niż biały: od rekrutacji i przyjmowania do pracy, poprzez zarządzanie wydajnością, po rozwój zawodowy i zatrzymanie kadry w firmie.

Dwukrotnie powiększyliśmy zespół ds. utrzymania pracy i rozwoju zawodowego, aby w każdej organizacji znalazł się wyznaczony konsultant wspierający Googlerów z grup zmarginalizowanych. Do 2022 roku planujemy potroić środki, które inwestujemy w ten program. Zanim to nastąpi, skupiamy się na wdrażaniu coraz bardziej skrupulatnych mechanizmów kontroli procesu weryfikowania wyników pod kątem uczciwości i dbania o równość.

Nadal inwestujemy w programy pomagające naszym pracownikom rozwijać się i osiągać sukcesy w Google. W tym miesiącu uruchomiliśmy pilotażowy program wprowadzający, w ramach którego czarnoskórym Googlerom rozpoczynającym u nas pracę oferowane są dopasowane do ich potrzeb materiały. Do końca tego roku planujemy wdrożyć ten program globalnie.

Wypracowywanie silniejszego poczucia integracji i przynależności do społeczności Google wśród wszystkich Googlerów, a szczególnie wśród osób o kolorze skóry innym niż biały

Nasze wewnętrzne badania pokazują, że poczucie przynależności wynika z wielu aspektów naszych doświadczeń związanych z pracą. Ważne jest bezpieczeństwo w wymiarze psychologicznym, które odczuwamy, przebywając w zespołach, wsparcie menedżerów i liderów, sprawiedliwe i równe traktowanie, a także możliwości rozwoju zawodowego. We wszystkich tych obszarach chcemy wypracowywać praktyki i zasady oparte na integracji oraz zmieniać je, jeśli okażą się niewłaściwe.

Przykładem może być obowiązująca pracowników Google procedura związana z bezpieczeństwem, polegająca na sprawdzaniu osób wchodzących do naszych budynków, aby ustrzec się przed wizytami nieupoważnionych gości w biurach. Zdaliśmy sobie sprawę, że procedura ta może sprzyjać praktykom dyskryminacyjnym. W ciągu zeszłego roku nasz zespół ds. globalnego bezpieczeństwa i odporności firmy we współpracy z reprezentującą różne działy grupą roboczą przeprowadził szeroko zakrojone badania, prowadził rozmowy z czarnoskórymi pracownikami i opracował oraz przetestował nowe procedury bezpieczeństwa. Dzięki nim możemy dbać o bezpieczeństwo pracowników Google, nie uciekając się do takich praktyk. Obecnie, przygotowując się na powrót do biur, zamierzamy zaprzestać praktyki wzajemnego sprawdzania identyfikatorów przez pracowników i polegać na innych elementach naszej solidnej infrastruktury zabezpieczeń.

Wiemy, że problem zadłużenia związanego z pożyczkami studenckimi dotyczy w nieproporcjonalnie większym stopniu kobiet i społeczności osób o kolorze skóry innym niż biały. Dlatego po pogłębionych konsultacjach z naszymi czarnoskórymi pracownikami wprowadziliśmy w ubiegłym roku program spłaty pożyczek studenckich, aby pomagać Googlerom osiągnąć długoterminową stabilizację finansową. Na kompensację spłaty pożyczek studenckich przeznaczyliśmy już 3 miliony dolarów.

W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce rozpoczęliśmy nowy cykl programów, RE:EMEA, by uwzględnić w dyskusji na temat równości rasowej lokalną perspektywę i lepiej zrozumieć wyjątkową historię tych regionów.

Wprowadzanie szerokiej gamy programów edukacyjnych przeciwdziałających rasizmowi, ujmujących tę problematykę w sposób globalny i przeznaczonych dla wszystkich Googlerów

Zamierzamy skorzystać z pomocy zewnętrznych ekspertów, których zaprosimy do podzielenia się wiedzą na temat historii ras oraz nierówności strukturalnych, a także do rozmowy o edukacji, wspieraniu i autorefleksji. Rozpoczęliśmy program pilotażowy nowych szkoleń organizowanych w wielu seriach dla pracowników Google każdego szczebla i poświęconych zagadnieniom rasizmu systemowego oraz świadomości rasowej. Chcemy w ten sposób zwiększyć wiedzę o tych sprawach oraz zdolność do tworzenia przestrzeni, w której każdy będzie czuł się jak u siebie. Planujemy wprowadzić takie szkolenia na całym świecie do początku 2021 roku. Zagadnienia dotyczące różnorodności, równości i integracji zamierzamy również włączyć do wszystkich najważniejszych szkoleń dla pracowników i menedżerów. W przyszłości wszystkie kontrole wyników VP+ będą obejmowały ocenę działań na rzecz wspierania różnorodności, równości i integracji.

Skuteczniejsze dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz o dobre samopoczucie przedstawicieli społeczności osób czarnoskórych

Wspólnie z firmą, która świadczy usługi psychologiczne na rzecz naszych pracowników w Stanach Zjednoczonych, pracowaliśmy nad zwiększeniem reprezentacji osób czarnoskórych w gronie terapeutów z 6,6 do 9,8%. Podjęliśmy też współpracę z podmiotami medycznymi z myślą o opracowaniu do 2022 roku nowych programów, skupiających się na kwestiach dotykających przede wszystkim pracowników o kolorze skóry innym niż biały. Dostawcy usług z zakresu wsparcia pracowników, z którymi współpracujemy na całym świecie, również dążą do zwiększenia różnorodności swoich kadr. Nasz zespół ds. świadczeń pracowniczych oraz grupy Equity Project Management Office i Black Leadership Advisory Group wspólnie zastanawiają się nad obszarami, w których warto rozszerzyć program świadczeń oraz zapewnić dodatkowe wsparcie Googlerom i ich rodzinom. Dobrym przykładem jest program umożliwiający zasięgnięcie dodatkowej opinii medycznej, który oferujemy teraz również dalszym członkom rodzin naszych pracowników, co okazało się niezwykle istotne dla społeczności Googlerów o kolorze skóry innym niż biały ze względu na rozbudowane struktury rodzinne, obejmujące rodzeństwo, rodziców, teściów i dziadków.

Zwiększanie różnorodności dostawców

Polegamy na tysiącach dostawców, którzy pomagają nam prowadzić działalność, począwszy od agencji marketingowych i firm budowlanych, aż po usługi cateringowe i specjalistyczne. Naszym celem jest wydanie 100 milionów dolarów w firmach, które są prowadzone przez osoby czarnoskóre, co jest częścią szerszego zobowiązania, by co roku, począwszy od 2021, wydawać minimum miliard dolarów w firmach należących do właścicieli wywodzących się z dyskryminowanych grup społecznych, czyli tzw. dostawców „różnorodnych”. To zobowiązanie sprawi, że więcej firm zostanie włączonych do puli dostawców różnorodnych, a co ważniejsze, wpłynie na te społeczności w sposób zrównoważony.

Bierzemy na siebie odpowiedzialność

Czujemy się odpowiedzialni za tworzenie miejsc pracy opartych na integracji. W przyszłości będziemy regularnie dzielić się z zarządem Alphabet informacjami na temat postępów za pomocą raportów przejrzystości dotyczących równości zatrudnienia, utrzymywania miejsc pracy, wyników i awansów. Wciąż będziemy również publikować nasz Roczny raport nt. różnorodności, aby dzielić się informacjami na temat postępów w tej kwestii.

Tworzenie możliwości ekonomicznych

Zostawiając na boku nasze usługi, zdajemy sobie sprawę, że równość rasowa jest nierozerwalnie związana z kwestią możliwości ekonomicznych. W ciągu ostatniego roku przeznaczyliśmy ponad 320 milionów dolarów na rzecz organizacji zajmujących się nierównością rasową. Były to granty dla organizacji walczących o sprawiedliwość społeczną i rasową, a także wsparcie dla inicjatyw na rzecz zdobywania umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wspierania małych firm i startupów. Oto kilka przykładów naszych dotychczasowych działań:

  • Zrealizowane zobowiązanie do przekazania 50 milionów dolarów organizacji Opportunity Finance Network na wsparcie dla firm należących do czarnoskórych właścicieli w ramach funduszu dla małych firm Grow with Google.
  • Ponad 60 milionów dolarów z obiecanych 100 milionów zainwestowane we współfinansowanie firm i startupów kierowanych przez osoby czarnoskóre, a także organizacji wspierających czarnoskórych przedsiębiorców. Częścią tej inicjatywy było zwiększenie inwestycji w Plexo Capital oraz nierozwadniające finansowanie firm zakładanych przez osoby czarnoskóre w sieci Google for Startups.
  • 15 milionów dolarów przekazane na szkolenia, poprzez partnerów takich jak National Urban League, mające na celu rozwijanie kompetencji osób czarnoskórych, które szukają pracy.
  • Ponad 10 milionów dolarów przekazane na rzecz ułatwienia społeczności osób czarnoskórych dostępu do edukacji, sprzętu oraz możliwości ekonomicznych w naszym ekosystemie deweloperów, a także zwiększania równości, reprezentacji i integracji na naszych platformach dla deweloperów, w tym na platformie Android, Chrome, Flutter, Firebase i Google Play.

Kontynuując te działania, w ramach inicjatywy Google for Startups uruchomiliśmy niedawno w Stanach Zjednoczonych drugi fundusz dla czarnoskórych założycieli firm, o wartości 5 milionów dolarów. Ogłosiliśmy też nazwiska 30 założycieli, którzy otrzymają nawet 100 000 dolarów nierozwadniającego finansowania z funduszu Google for Startups o wartości 2 milionów dolarów dla Europy.

Również opieka mentorska ma duże znaczenie przy rozwijaniu sieci kontaktów i dobrze prosperujących firm. Uruchomiliśmy Google for Startups Accelerator for Black Founders, trzymiesięczny program dla startupów o dużym potencjale na etapie finansowania A. Wybraliśmy 76 założycieli, którzy otrzymają dofinansowanie.

Ogłosiliśmy objęcie programem <Digital Coaches 8 kolejnych miast, w tym Memphis, Birmingham i Cleveland. Staramy się w ten sposób zapewnić opiekę mentorską, sieć kontaktów i szkolenia niezbędne do rozwoju 50 tysiącom firm należących do czarnoskórych właścicieli w Stanach Zjednoczonych.

Wspieramy też media i twórców ze społeczności osób czarnoskórych. Na przykład w 2020 roku reklamowaliśmy się w ponad 60 spółkach medialnych należących do osób czarnoskórych w ramach wydatków na media w Stanach Zjednoczonych. W tym roku czterokrotnie zwiększymy wydatki na media należące do osób czarnoskórych. Oto przykłady innych inicjatyw z ubiegłego roku:

  • Na platformie Google News Initiative (GNI) uruchomiliśmy Ad Transformation Lab: wielomiesięczny program, którego celem było wsparcie czarnoskórych i latynoskich wydawców wiadomości w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w rozwijaniu strategii reklamowych i zwiększaniu przychodów ze źródeł cyfrowych. Działania te prowadziliśmy we współpracy z dr. Benjaminem Chavisem Jr., prezesem i dyrektorem generalnym National Newspaper Publishers Association (NNPA), jak również z Association of Alternative Newsmedia (AAN) i National Association of Hispanic Publications (NAHP). Historie sukcesu, które poznaliśmy w Ad Transformation Lab, skłaniają nas do kontynuowania współpracy z organizacjami AAN, NAHP oraz NNPA i uruchamiania kolejnych laboratoriów dla firm w nadchodzących miesiącach.

  • W maju 2021 roku stworzyliśmy w ramach Google News Initiative program Student Fellowship, którego celem jest wspieranie różnych pełnych pasji i utalentowanych medialnie osób, zainteresowanych karierą na przecięciu technologii, mediów i dziennikarstwa.

  • W październiku poinformowaliśmy o utworzeniu funduszu #YouTubeBlackVoices o wartości 100 milionów dolarów, który zapewnia finansowanie, szkolenie i wsparcie ze strony YouTube dla 132 twórców i artystów z całego świata, pomagając im poszerzać grono odbiorców i rozwijać działalność. Zgłoszenia na zajęcia w 2022 roku można wysyłać od 21 czerwca 2021 roku.

Ulepszanie edukacji

Ogłosiliśmy gotowość do przekazania kolejnych grantów w łącznej wysokości 50 milionów dolarów na rzecz walki z nierównością na tle rasowym w dostępie do edukacji informatycznej oraz na rzecz zwiększenia udziału osób czarnoskórych+ w naukach przyrodniczych, technice, inżynierii i matematyce. Na początek trzeba zapewnić równe możliwości czarnoskórym uczniom i studentom od wczesnych etapów zdobywania wykształcenia.

Z dumą nawiązaliśmy współpracę z uczelniami skupiającymi od lat czarnoskórych studentów (HBCU), aby ułatwiać im zdobywanie wyższego wykształcenia i korzystanie z możliwości rozwoju w dziedzinie technologii. W tym celu pragniemy przekazać dziesięciu takim uczelniom kolejne granty, w łącznej kwocie 50 milionów dolarów, z przeznaczeniem na stypendia, inwestycje w rozwiązania technologiczne do sal wykładowych, rozwijanie programów zajęć i oferowanie wsparcia w planowaniu kariery, ale bez ograniczeń co do sposobu wykorzystania. Każda instytucja otrzyma jednorazowy grant o wartości 5 milionów dolarów, który będzie mogła wykorzystać w dowolny sposób. Uczelnie zyskają dzięki temu elastyczność umożliwiającą inwestowanie we własnych społecznościach i szansę na odpowiednie wykształcenie swoich przyszłych kadr.

To zobowiązanie uzupełnia naszą inicjatywę Pathways to Tech, której celem jest podjęcie działań na rzecz równości w dostępie do edukacji informatycznej we współpracy z uczelniami HBCU, wspieranie osób poszukujących pracy na stanowiskach związanych z technologią oraz dbanie o możliwości rozwoju i integracji w miejscu pracy dla osób czarnoskórych.

W tym celu włączamy do naszego programu CS First 7000 kolejnych nauczycieli dla 100 tysięcy czarnoskórych uczniów, zwiększamy skalę programu Applied Digital Skills z myślą o dotarciu do 400 tysięcy czarnoskórych uczniów szkół średniego i wyższego szczebla, a także przekazujemy grant Google.org w wysokości miliona dolarów na rzecz kampanii DonorsChoose #ISeeMe, aby ułatwić nauczycielom dostęp do materiałów, dzięki którym będą mogli prowadzić bardziej integracyjne zajęcia.

Oprócz wsparcia kierowanego z myślą o zajęciach edukacyjnych zamierzamy przekazać 50 uczelniom środki finansowe w ramach programu exploreCSRna rok akademicki 2020–2021, aby pomóc im wzbudzić zainteresowanie informatyką wśród studentów z grup zmarginalizowanych. Wsparliśmy też inicjatywę Black in AI kwotą 250 tysięcy dolarów, aby pomóc zwiększyć reprezentację czarnoskórych wśród osób zajmujących się tą dziedziną.

Te działania uzupełniają inne nasze inicjatywy edukacyjne, w tym CodeNext, która skupia się na wychowywaniu nowych pokoleń czarnoskórych i latynoskich liderów technologicznych. Współpracujemy z uczelniami skupiającymi od lat czarnoskórych studentów (HBCU) oraz instytucjami służącymi społecznościom latynoskim (HSI), oferując studentom czteromiesięczny pobyt w kampusie Google w ramach projektu TechExchange, gdzie mogą poznawać różne zagadnienia — od zarządzania produktami po systemy uczące się.

Ponadto w ramach inicjatywy Grow with Google i we współpracy z Thurgood Marshall College Fund uruchomiliśmy program przygotowania zawodowego na uczelniach HBCU, by pomóc im rozwijać u studentów umiejętności cyfrowe.

Wspieranie organizacji walczących o sprawiedliwość rasową

Nadal wspieramy organizacje działające na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Uzupełniając darowizny w łącznej kwocie 32 milionów dolarów przeznaczone na ten cel w ciągu ostatnich 5 lat, Google.org przekazuje kolejne 12 milionów dolarów na granty na rzecz promowania sprawiedliwości rasowej oraz 25 milionów dolarów w ramach Google Ad Grants na organizacje zajmujące się sprawiedliwością społeczną.

Ogłosiliśmy kolejną rundę przyznawania grantów – każdy o wartości miliona dolarów – organizacjom Leadership Conference Education Fund, NAACP Legal Defense and Educational Fund (kampania na rzecz reformy policji) oraz Movement for Black Lives. Ponadto w ramach programu Google.org Fellowship wprowadziliśmy do Center for Policing Equity zespół inżynierów, który ma pomóc w rozwijaniu inicjatywy National Justice Database. Więcej informacji o organizacjach walczących z rasizmem i nierównościami można znaleźć tutaj.

Google.org przeznacza milion dolarów na wsparcie organizacji działających lokalnie na całym świecie, w tym w Brazylii, Europie i Afryce Subsaharyjskiej. Dziś przekazujemy kolejne 1,5 miliona dolarów na rzecz organizacji zajmujących się sprawiedliwością rasową oraz wspieraniem społeczności osób czarnoskórych w Europie i Afryce Subsaharyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców i inicjatyw z zakresu kształcenia umiejętności niezbędnych na rynku pracy, skierowanych do czarnoskórej młodzieży.