Prawa człowieka

pierwszym liście do akcjonariuszy nasi założyciele wskazali cel Google, jakim jest „rozwijanie usług, które w znacznym stopniu poprawiają jakość życia jak największej liczby ludzi”. Ta wizja nadal wyznacza nam w Google kierunek działań. Wierzymy w potęgę technologii i jej potencjał do zmieniania świata na lepsze.

We wszystkim, co robimy, kierujemy się uznawanymi na całym świecie normami w zakresie praw człowieka. Dotyczy to również wprowadzania na rynek nowych produktów i usług oraz rozszerzania zakresu naszych globalnych działań. Dbamy o przestrzeganie praw wymienionych w Powszechnej deklaracji praw człowieka i traktatach wprowadzających w życie jej założenia, jak również o utrzymywanie standardów określonych w Wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących biznesu i praw człowieka oraz w zasadach Globalnej inicjatywy sieciowej (GNI).

Oprócz aktywnego wykorzystywania siły technologii do popularyzowania praw człowieka i ich przestrzegania oraz tworzenia nowych szans dla ludzi na całym świecie działamy na rzecz promowania odpowiedzialnego podejmowania decyzji dotyczących nowych technologii.

NADZÓR KIEROWNICTWA I WYTYCZNE ZARZĄDU

Google działa na rzecz praw obywatelskich i praw człowieka poprzez scentralizowany Program praw człowieka. Jego zadaniem jest dopilnowanie, żebyśmy w całej firmie Google i we wszystkich dostarczanych produktach oraz usługach (takich jak sprzęt, wyszukiwarka, chmura i YouTube) wypełniali nasze zobowiązania związane z Wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących biznesu i praw człowieka, zasadami Globalnej inicjatywy sieciowej oraz innymi instrumentami dotyczącymi praw obywatelskich i praw człowieka.

Kadra kierownicza wyższego szczebla nadzoruje działania na rzecz przestrzegania praw obywatelskich i praw człowieka oraz regularnie przekazuje informacje komisji ds. audytu i zgodności ze standardami przy radzie nadzorczej firmy Alphabet. W 2020 roku rada nadzorcza wprowadziła poprawki do statutu komisji ds. audytu i zgodności ze standardami, umieszczając w nim bezpośrednie odniesienia do kwestii praw obywatelskich i praw człowieka.

W miarę rozwoju firmy pragniemy uzupełniać oraz rozszerzać nasze zobowiązania w dziedzinie praw człowieka i wprowadzać je w życie coraz skuteczniej. Na przykład w celu zapewnienia nadzoru i stworzenia wytycznych dla naszego Programu praw człowieka w wymiarze globalnym i lokalnym (prawa obywatelskie w Stanach Zjednoczonych) tworzymy Radę dyrektorów ds. praw człowieka. Członkowie rady będą reprezentowali kluczowe obszary oraz funkcje w Google i będą regularnie otrzymywać raporty od liderów Programu praw człowieka.

PROGRAM PRAW CZŁOWIEKA

Program praw człowieka stanowi rozwinięcie obowiązującej w całej firmie strategii działań na rzecz praw obywatelskich i praw człowieka. Zapewnia doradztwo dla zespołów ds. usług i produktów w zakresie potencjalnego wpływu tych usług i produktów na prawa obywatelskie i prawa człowieka, badania w zakresie dochowywania należytej staranności w zakresie praw człowieka oraz angażowanie zewnętrznych ekspertów i osób zainteresowanych.

Nasze działania na rzecz praw obywatelskich i praw człowieka stanowi integralną część procesów i procedur w całej firmie. Za codzienną pracę pozwalającą chronić naszych użytkowników odpowiada grupa pracowników zajmujących się odpowiednimi produktami i usługami, regionami oraz obszarami funkcjonalnymi. Pracownicy mogą zgłaszać wątpliwości dotyczące praw obywatelskich i praw człowieka, które są następnie weryfikowane odpowiednio przez Program praw człowieka lub kadrę kierowniczą wyższego szczebla.

Należyta staranność i zarządzanie ryzykiem

Prawa człowieka i prawa obywatelskie są wpisane w długofalową strategię Google i uwzględniane w decyzjach podejmowanych każdego dnia. Rady zajmujące się poszczególnymi produktami i usługami doradzają zespołom Google odpowiedzialnym za tworzenie oraz wdrażanie nowych produktów, usług i funkcji. Rady ds. produktów oraz rady regionalne, w porozumieniu z ekspertami z danej dziedziny i ekspertami regionalnymi (wyłonionymi spośród pracowników Google odpowiedzialnych za politykę firmy) dokonują oceny ryzyka dotyczącego zasad i ryzyka prawnego. Program praw człowieka to również nadzór nad dochowywaniem należytej staranności w zakresie praw człowieka, co obejmuje ocenę wpływu na kwestie praw człowieka i pracę z zainteresowanymi osobami w organizacji w obszarach takich jak zarządzanie danymi, polityka treści i łańcuch dostaw.

Zaangażowanie

Angażowanie zewnętrznych ekspertów i zainteresowanych osób, których dotyczy dany temat, jest podstawą naszych działań w zakresie praw obywatelskich i praw człowieka. Stałe zaangażowanie i formalne konsultacje ze społeczeństwem obywatelskim i innymi osobami zainteresowanymi leżą u podstaw rozwijania naszych zasad oraz produktów i usług.

Pomaga nam to identyfikować rzeczywisty i potencjalny wpływ na kwestie z dziedziny praw obywatelskich i praw człowieka, jak również ustalać priorytety i określać kierunek działań. Jest to dla nas również możliwość zebrania opinii i komentarzy na temat ewentualnych poprawek, które powinniśmy wprowadzić do naszych zasad, wytycznych, produktów i usług.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Przejrzystość leży u podstaw naszych zobowiązań związanych z przestrzeganiem praw człowieka. W 2010 roku byliśmy pierwszą firmą internetową, która wprowadziła na rynek narzędzie informujące o wnioskach urzędowych o udostępnienie danych użytkowników lub usunięcie treści. Obecnie Raport przejrzystości Google zawiera informacje dotyczące wniosków o udostępnienie danych użytkowników oraz urzędowych wniosków o usunięcie treści, a także danych na temat natężenia ruchu i utrudnień oraz dotyczących wielu innych tematów, które potencjalnie mogą mieć wpływ na zagadnienia z dziedziny praw człowieka.

Przejrzystość pomaga naszym użytkownikom, społeczeństwu oraz organom regulacyjnym i decydentom zrozumieć nasze zasady oraz produkty i usługi. Dlatego tworzymy narzędzia takie jak Jak działa wyszukiwarka, Jak działa PlayJak działa YouTube – aby wyjaśnić, jak działają nasze usługi oraz pokazywać nasze podejście do określonych kwestii, na przykład wprowadzania w błąd czy jakości informacji.

Jako założyciel Globalnej inicjatywy sieciowej (Global News Initiative) firma Google podlega okresowej ocenie niezależnych ekspertów, którzy czuwają nad wdrażaniem zasad GNI w zakresie zarządzania, dochowywania należytej staranności i zarządzania ryzykiem oraz w zakresie działań operacyjnych. GNI podaje takie oceny do wiadomości publicznej.

Powrót do góry